Trang chủWB7Đấu thầu

Công bố trao hợp đồng gói thầu số 3 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Gói thầu:Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N1-6, N1-7, N1-8 trên kênh N1 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W3/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

1. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

2. Tên gói thầu:Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N1-6, N1-7, N1-8 trên kênh N1 Kẻ Gỗ - Ký hiệu: HT/W3/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

3. Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

TT

Tên nhà thầu nộp HSDT

1

Công ty TNHH Vĩnh Phúc

2

Công ty CPXD Đức Mạnh

3

Công ty CPXD và Thương mại Tấn Đạt

4

Liên danh Công ty CP Thảo Nguyên, Công ty TNHH XD và TM Trọng Anh và Công ty CPXL Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai

 

4. Giá dự thầu được công bố khi mở

Thông tin về nhà thầu

Giá công bố

Tên/name

Thành phố/tỉnh

City/province

Loại tiền currency

Tổng số/Amount

Công ty TNHH Vĩnh Phúc

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

 

VNĐ

21.718.435.000

Công ty CPXD Đức Mạnh

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

21.568.284.000

Công ty CPXD và Thương mại Tấn Đạt

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

21.614.824.000

Liên danh Công ty CP Thảo Nguyên, Công ty TNHH XD và TM Trọng Anh và Công ty CPXL Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

21.514.892.000

 

5. Danh sách nhà thầu được đánh giá và kết quả đánh giá

Công ty TNHH Vĩnh Phúc

Công ty CPXD Đức Mạnh

Công ty CPXD và Thương mại Tấn Đạt

Liên danh Công ty CP Thảo Nguyên, Công ty TNHH XD và TM Trọng Anh và Công ty CPXL Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai

Kết quả đánh giá: Liên danh Công ty CP Thảo Nguyên, Công ty TNHH XD và TM Trọng Anh và Công ty CPXL Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai có giá đánh giá thấp nhất và có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

6. Tên nhà thầu có HSDT bị loại:Không có

7. Tên nhà thầu trúng thầu:Liên danh Công ty CP Thảo Nguyên, Công ty TNHH XD và TM Trọng Anh và Công ty CPXL Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai

8. Giá trúng thầu:21.514.892.000 đồng

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:23 tháng kể từ ngày khởi công


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác