Trang chủWB7Tài liệu Dự án

Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Tài liệu Dự án WB7 ( Quyết định phê duyệt FS )

Xem chi tiết

Quyết định số 02/QĐ-SNN về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Hòa Bình.

Quyết định số 02/QĐ-SNN về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Hòa Bình.

Xem chi tiết

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện chương trình, Dự án (Tháng 5 năm 2014)

Báo cáo tháng về tình hình thực hiện chương trình, Dự án (Tháng 5 năm 2014)

Xem chi tiết

Mẫu báo cáo đánh giá đấu thầu của dự án sử dụng vốn vay

Mẫu báo cáo đánh giá đấu thầu của dự án sử dụng vốn vay

Xem chi tiết

Báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới

Báo cáo này được soạn thảo theo mẫu báo cáo trong “Hướng dẫn chung lập Báo cáo NCKT dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)”

Xem chi tiết

Báo cáo Đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ tưới tiết kiệm nước cho lúa, cây trồng chủ lực và kế hoạch hành động

Báo cáo Đánh giá thực trạng ứng dụng Công nghệ tưới tiết kiệm nước cho lúa, cây trồng chủ lực và kế hoạch hành động

Xem chi tiết
1