Trang chủWB7Đấu thầu

Công bố trao hợp đồng gói thầu số 2 - dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Hà Tĩnh

Gói thầu:Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N1 đoạn từ K25+201 – K27+380; Kênh Cồn Thiên; Kênh N1-13; Kênh N1-18 ký hiệu: HT/W2/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

1. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

2. Tên gói thầu:Xây dựng kênh và công trình trên kênh: Kênh N1 đoạn từ K25+201 – K27+380; Kênh Cồn Thiên; Kênh N1-13; Kênh N1-18 ký hiệu: HT/W2/2014 thuộc dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới, tỉnh Hà Tĩnh

3. Tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

TT

Tên nhà thầu nộp HSDT

1

Công ty CPXD công trình JP 38

2

Công ty CP XD và đầu tư Thăng Long 89

3

Công ty CPXD và Thương mại Hà Mỹ Hưng

4

Công ty TNHH XD Sơn Trường

5

Liên danh Công ty CP XD 68 Hà Tĩnh và Công ty CPXD Thương mại Hoàng Nguyên

 

4. Giá dự thầu được công bố khi mở

Thông tin về nhà thầu

Giá công bố

Tên/name

Thành phố/tỉnh

City/province

Loại tiền currency

Tổng số/Amount

Công ty CPXD công trình JP 38

TP Vinh – tỉnh Nghệ An

 

VNĐ

20.946.869.000

Công ty CP XD và đầu tư Thăng Long 89

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

20.947.049.000

Công ty CPXD và Thương mại Hà Mỹ Hưng

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

20.933.342.000

Công ty TNHH XD Sơn Trường

TP Vinh – tỉnh Nghệ An

VNĐ

20.967.500.000

Liên danh Công ty CP XD 68 Hà Tĩnh và Công ty CPXD Thương mại Hoàng Nguyên

TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh

VNĐ

20.909.176.000

 

5. Danh sách nhà thầu được đánh giá và kết quả đánh giá

Công ty CPXD công trình JP 38

Công ty CP XD và đầu tư Thăng Long 89

Công ty CPXD và Thương mại Hà Mỹ Hưng

Công ty TNHH XD Sơn Trường

Liên danh Công ty CP XD 68 Hà Tĩnh và Công ty CPXD Thương mại Hoàng Nguyên

 

Kết quả đánh giá: Liên danh Công ty CP XD 68 Hà Tĩnh và Công ty CPXD Thương mại Hoàng Nguyên có giá đánh giá thấp nhất và có đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

6. Tên nhà thầu có HSDT bị loại:Không có

7. Tên nhà thầu trúng thầu:Liên danh Công ty CP XD 68 Hà Tĩnh và Công ty CPXD Thương mại Hoàng Nguyên

8. Giá trúng thầu:20.909.176.000 đồng

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:23 tháng kể từ ngày khởi công


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác