Trang chủTin tức dự án

Tài liệu hướng dẫn cho bên vay

Các Tài liệu Hướng dẫn này nhằm mục đích hướng dẫn cho Bên vay về cách áp dụng các Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội (TCMTXH) thuộc Khung Môi trường và Xã hội năm 2016 của Ngân hàng Thế giới. Các Tài liệu Hướng dẫn giúp giải thích các yêu cầu của các TCMTXH; những hướng dẫn này không phải là chính sách của Ngân hàng và cũng không có tính bắt buộc. Các Tài liệu Hướng dẫn không thay thế sự cần thiết phải đánh giá kỹ lưỡng khi đưa ra các quyết định liên quan đến dự án. Nếu có bất kỳ chi tiết nào không thống nhất giữa Các Tài liệu Hướng dẫn và các TCMTXH thì các quy định trong TCMTXH sẽ được áp dụng. Mỗi đoạn trích dẫn từ TCMTXH đều được in trong khung, và có chú giải tương ứng ở dưới.

Tải tài liệu để xem chi tiết: ESF GN9 June 2018 - VIE.pdf 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác