Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ - TỈNH KIÊN GIANG

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TÍCH HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TỈNH KIÊN GIANG

Tải tài liệu (download): 

Bản Tiếng Việt: EMDP_Kien Giang - VN - 9July2020.doc

Bản Tiếng Anh: EMDP - Kien Giang (EN)_1st revsied - 9July2020_Clean.docx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác