Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ - TỈNH CÀ MAU

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TÍCH HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 TỈNH CÀ MAU

Tải tài liệu (download): 

Bản Tiếng Việt: EMDP Ca Mau -ICRSL - Final - VN - 23June2020.doc

Bản Tiếng Anh: EMDP Ca Mau -ICRSL - Final - ENG - 23June2020.docx

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác