Trang chủThư viện Ảnh

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới - Vietnam Irrigated Agricultural Improvement Project (VIAIP/WB7)

Công trình đập Nà Rược

Công trình đập Nà Rược

Cầu máng Bàu Đình trên kênh N2 thuộc hệ thống tưới La Ngà

Cầu máng Bàu Đình trên kênh N2 thuộc hệ thống tưới La Ngà

Đường quản lý hồ La Ngà; cao trình +13,0

Đường quản lý hồ La Ngà; cao trình +13,0