Trang chủWB8Tài liệu dự án

Gia Lai, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH GIA LAI

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP
VIỆT NAM(WB8)

Tải tài liệu để xem chi tiết: 

Tiếng Việt: Final draft ESIA of Gia Lai phase 2 subproject.docx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác