Trang chủTin tức dự ánDự án đang triển khai

Giới thiệu dự án ADB5
Phối cảnh tổng thể dự án
Tên tiếng Anh: "STRENGTHENING WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION SYSTEMS REHABILITATION" PROJECT.

Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) - Khoản vay số 2636-VIE (SF) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) - Thỏa ước tín dụng số CVN 1123 01B và CVN 1123 02C.

Báo cáo Hỗ trợ Kỹ thuật Chuẩn bị Dự án (PPTA) được lập bởi Công ty Tư vấn Haskoning Hà Lan, nguồn vốn thực hiện PPTA này là vốn viện trợ không hoàn lại số 7107 - VIE của ADB. 

I. BỐI CẢNH

1. Chính phủ Việt Nam đề nghị Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (PPTA) để chuẩn bị dự án Tăng cường quản lý nước và Khôi phục hệ thống thuỷ lợi. Kết quả chính của PPTA là một báo cáo nghiên cứu khả thi để chuẩn bị dự án Tăng cường quản lý nước và Khôi phục hệ thống thuỷ lợi sẽ do ADB và các đối tác phát triển tiềm năng tài trợ

2. Báo cáo cuối cùng của Dự án mô tả thiết kế cho 3 phần chính, bao gồm:

  - Xây dựng chiến lược và chương trình giảng dạy cho trường ĐHTL (WRU).

  - Xây dựng mới cho trường ĐHTL

  - Nâng cao khả năng quản lý hệ thống tưới tiêu trong hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Hệ thống Bắc Hưng Hải); xây dựng mới, nâng cấp các trạm bơm hiện có và nâng cao quản lý công tác vận hành và duy tu hệ thống BHH.

3. Mục tiêu của dự án gồm hai phần:

  - Tăng số lượng kỹ sư và kỹ thuật viên có năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến quản lý nước thông qua việc mở rộng cơ sở hạ tầng và các thiết bị, tài liệu và phương pháp giảng dạy ở trường ĐHTL tại khu trường mới ở huyện Chương Mỹ - Hà Nội

  - Cải thiện cung cấp dịch vụ trong hệ thống BHH thông qua cải thiện điều hành và quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng các hệ thống thuỷ nông hiện có.

4. Phát triển bền vững Dự án cũng là một mục tiêu chính khác, yêu cầu việc xác định các kế hoạch vốn đối ứng cần thiết và các biện pháp xây dựng năng lực thể chế

5. RFP Báo cáo này được lập cho cả 3 hợp phần của dự án, và cả hai mục tiêu đề cập ở trên và đưa ra các dịch vụ tư vấn cần thiết để hỗ trợ việc thực hiện và quản lý dự án cho các cơ quan điều hành và cơ quan thực hiện và hỗ trợ việc thiết kế và giám sát thi công/kiểm soát chất lượng đối với từng tiểu dự án đã chọn và thiết kế thực hiện trong hiệp định vay vốn.

II. MÔ TẢ DỰ ÁN   

Dự án sẽ có ba hợp phần chính:

1. Hợp phần 1: Xây dựng cơ sở đào tạo mới cho Trường Đại học Thuỷ lợi

Dự án sẽ tài trợ xây dựng một phần chính trong giai đoạn một về thiết lập cơ sở mới cho Trường Đại học Thuỷ lợi ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội gồm một quần thể các công trình chức năng hài hòa như cơ sở đào tạo đủ phục vụ 13.400 sinh viên và ký túc xá cho từ 30% tới 50% sinh viên năm 2015. Cơ sở đào tạo tiêu chuẩn cao phục vụ đào tạo chuyên gia thủy lợi sẽ được xây dựng cho 7 khoa, bao gồm (i) phòng học, phòng thí nghiệm, giảng đường, thư viện khoa, phòng giáo viên và phòng quản trị (ii) ký túc xá phục vụ 4,022 sinh viên, trong đó 50% diện tích dành cho nữ sinh viên; (iii) các tòa nhà thí nghiệm (3.246m2); và (iv) bãi đỗ xe ngoài trời phục vụ 125 xe. Các đầu tư này sẽ cho phép một số lượng lớn các cử nhân và thạc sĩ tốt nghiệp từ Trường ĐHTL, chuyên ngành quản lý nước trong nông nghiệp tăng lên 135% và 340% tương ứng vào cuối giai đoạn qui hoạch phát triển hiện tại, năm 2020.

2. Hợp phần 2: Tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ ở BHH

 Dự án sẽ tăng cường năng lực cho các tổ chức quản lý nước trên toàn bộ hệ thống Bắc Hưng Hải, bao gồm tăng cường năng lực và thiết lập một hệ thống SCADA (thu thập dữ liệu và điều hành giám sát giai đoạn 1). Trên cơ sở Dự án thí điểm ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, một HTKT viện trợ không hoàn lại có liên quan tới hợp phần này sẽ tạo điều kiện áp dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia cho các bên liên quan trong việc xác định các ưu tiên đầu tư về tăng cường quản lý nước cấp địa phương; và nâng cấp cơ sở hạ tầng kênh cấp 2 và 3 ở khu vực thí điểm. Công tác tăng cường năng lực quản lý ở khu vực thí điểm sẽ được thực hiện thông qua các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng và hướng tới nhu cầu, bao gồm PIM. Các sáng kiến phát triển thể chế sẽ tạo điều kiện tăng cường các IMC và IEs thông qua việc cung cấp các kỹ thuật và thiết bị quản lý hiện đại, và đào tạo để vận hành và bảo dưỡng các công cụ cũng như công nghệ đã được áp dụng.

3.Hợp phần 3: Thi công và nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới tiêu trong hệ thống BHH

Dự án sẽ tài trợ xây dựng 8 trạm bơm mới và khôi phục 2 trạm bơm cũ trong hệ thống BHH phục vụ các mục đích tưới, tiêu, hoặc cả hai trong hệ thống BHH. Các đầu tư này sẽ làm tăng năng lực tưới lên 13,2 m3/giây phục vụ khoảng 11.220 ha cho vùng Gia Thuận tỉnh Bắc Ninh; và tăng năng lực tiêu và tưới lên 135,2 m3/giây, đáp ứng yêu cầu ngày một gia tăng tới năm 2015, và phục vụ gần 35.000 ha. Thông qua các đầu tư này, nhu cầu tưới sẽ được cải thiện ở mức 18% trong khu vực nông nghiệp BHH; và năng lực tiêu sẽ được cải thiện 50%. Nhờ đó, năng suất lúa sẽ tăng 9%/ha và mật độ canh tác tăng từ 209% năm 2008 lên 224% vào cuối giai đoạn thực hiện dự án, năm 2016.

III. Một số mốc chính của dự án:

1. Vốn vay ADB:

- Ngày kí Hiệp định: 7/9/2010

- Ngày Khoản vay có hiệu lực: 19/01/2011

- Hoàn thành dự án: 30/6/2016

- Đóng khoản vay: 31/12/2016

2. Vốn AFD:

- Kí khoản vay: 31/8/2011

- Đóng khoản vay: 30/4/2017

- Đóng kỹ thuật: 30/4/2018

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác