Đang duyệt : Trang chủ

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
01/01/1900 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
01/01/1900 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
01/01/1900 - Mẫu hợp đồng thẩm tra tổng dự tóan, dự tóan.
01/01/1900 - Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án.
01/01/1900 - Mẫu quyết định, tờ trình phê duyệt dự án đầu tư và Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
01/01/1900 - Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
01/01/1900 - Mẫu và các qui định về báo cáo đánh giá giám sát đầu tư.
09/10/2009 - Công bố suất đầu tư công trình xây dựng [19/8/07].
09/10/2009 - Qui định mới về thiết kế phí và chi quản lý dự án.
09/10/2009 - Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ bản.
09/10/2009 - Văn bản số 352/TTg-CN ngày 10/3/2008 của Thủ tướng về hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án.
09/10/2009 - Thông tư số: 18/2006/TT-BNN ra ngày 20-03-2006 của Bộ NN và PTNT.
09/10/2009 - Công văn số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
09/10/2009 - Thông tư số 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng.
09/10/2009 - Thông tư số: 22/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
09/10/2009 - Thông thư số 49/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
09/10/2009 - Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
09/10/2009 - Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.
09/10/2009 - Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
09/10/2009 - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
01/01/1900 - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập