Trang chủTin tức dự án

"Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum", vay vốn ADB

 

Theo đó, Dự án được thực hiện trên địa bàn 4 huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà và Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Quy mô đầu tư gồm 2 hợp phần.

Hợp phần 1: Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng tưới để hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi thích ứng biến đổi khí hậu:

+ Nâng cấp hệ thống tưới  Hồ C19, Hố Chè, Tà Kan và Trạm bơm cấp nước của xã Diên Bình, huyện Đăk Tô;

+ Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Long, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi;

+ Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Braih 1 - Kon Braih, xã Ngọc Réo; Đầu tư sửa chữa đoạn kênh cuối tuyến của kênh chính Bắc xã Đăk Mar và đoạn cuối kênh chính Nam xã Hà Mòn của Hồ chứa nước Đăk Uy, huyện Đăk Hà;

+ Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Đập Ông Dân, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy.

Hợp phần 2 sẽ áp dụng các biện pháp quản lý nước hiệu quả ở nội đồng:

+ Xây dựng kế hoạch quản lý nước nội đồng;

+ Thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA);

+ Áp dụng kỹ thuật canh tác CSA

+Áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả tưới tại mô hình CSA;

+ Nhân rộng hoạt động CSA;

Thời gian thực hiện Dự án là 4 năm, kể từ tháng 6/2022 - tháng 6/2026.

Quyếy định số 306/QĐ-TTg ngày 04/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Hiện đại hoá thuỷ lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh KonTum"

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác