Trang chủĐấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

BAN QL TIỂU DỰ ÁN ICRSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-QLDA

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Ban quản lý tiểu dự án ICRSL tỉnh Đồng Tháp tổ chức đấu thầu gói thầu DT-CW-01: Cứng hóa đê bao lửng và gia cố đầu bờ kênh trục thoát lũ (bao gồm chi phí hạng mục chung và bảo hiểm gói thầu) thuộc Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.  

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tải bộ hồ sơ mời thầu tại Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn; Số thông báo mời thầu: 20200514238-00

- Thời gian phát hành E-HSMT: ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến thời điểm trước khi đóng thầu.

- Thời gian đóng thầu:  lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu (bằng hình thức thư bảo lãnh của Ngân hàng theo mẫu đính kèm E-HSMT) với giá trị 2.815.680.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm mười lăm triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở và công khai biên bản mở thầu ngay sau khi đóng thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Rất mong các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên./.  

                                                                               GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Kèm theo HSMT;

- Trang web: muasamcong.mpi.gov.vn;

- Trang web: Bộ NN&PTNT; UBND tỉnh Đồng Tháp;

                     CPO; Sở Kế hoạch&ĐT tỉnh.

- Lưu VT.

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác