Trang chủWB7Tổng quan

Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" (dự án WB7)

Giới thiệu chung về dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" (dự án WB7)

- Quyết định 1805/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vốn WB;

- Hiệp định Tài trợ Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới giữa Nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam với Hiệp hội phát triển Quốc tế, khoản vay số 5352-VN ngày 24/4/2014;

- Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013 Quyết định Phê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo Nghiên cứu khả thi) dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vốn WB;

Thông tin chung về dự án

1.Tên dự án: “Cải thiện nông nghiệp có tưới” (WB7)

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

3. Số khoản vay: 5352-VN

4. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông Nghiệp và PTNT (MARD)

5. Chủ dự án: Ban QLTW các dự án Thủy lợi (CPO): cơ quan điều phối chung toàn dự án. Các chủ đầu tư dự án thành phần: - Sở Nông Nghiệp và PTNT các Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam. - Cty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: 7 tỉnh gồm Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam.

7. Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: 2014 - 2020

8. Nội dung dự án và tổng mức đầu tư: 210 triệu USD ( 180 triệu USD vay ODA và 30 triệu USD vốn đối ứng)

Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới – 9,5 triệu USD

Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới – 170,5 triệu USD

Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu – 20,0 triệu USD

Hợp phần 4: Quản lý dự án và giám sát, đánh giá – 7 triệu USD

9. Mục tiêu của dự án:

a. Mục tiêu tổng quát: Cải thiện sản xuất nông nghiệp có tưới tại một số tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp và bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản lý thủy lợi, theo định hướng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Cải thiện thể chế, chính sách trong quản lý thủy lợi của các tỉnh vùng dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ tưới, tiêu.

- Hoàn thiện, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng các hệ thống tưới, tiêu trong dự án, đảm bảo bền vững công trình và phát huy hiệu suất phục vụ với công suất thiết kế;

- Chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiêp của các tỉnh vùng dự án theo hướng thâm canh, chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng và thích ứng biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo sự ổn định của sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập của người nông dân;

- Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện dự án, quản lý môi trường, xã hội trong quản lý thủy lợi và sản xuất nông nghiệp.

10. Tổng vốn của dự án:

a.Tổng kinh phí: 4.431 tỉ VND (tương đương 210 M$) trong đó:

- Vốn ODA: 3.798 tỉ VND (tương đương 180 M$)

- Vốn đối ứng TW: 464.2 tỉ VND (tương đương 22 M$)

- Vốn đối ứng Địa phương: 168.8 tỉ VND (tương đương 8 M$)

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy xem Hiệp định Tài trợ Dự án Cải thiện Nông nghiệp có tưới giữa NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỊA VIỆT NAM và HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ ký ngày 24/04/2014 bằng cách download tài liệu sau đây:

HiepDinhWB7-signed(VN).PDF

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác