Trang chủWB7Tài liệu Dự án

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO LÚA, CÂY TRỒNG CHỦ LỰC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

I. THỰC TRẠNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC 

Thực trạng tưới tiết kiệm nước cho cây Lúa canh tác SRI

Viện đã tiến hành đánh giá 6 mô hình thí điểm tại 3 tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình và Hà Nội trong đó 3 mô hình canh tác SRI có áp dụng tưới nông-lộ-phơi (MH 5 ha, HTX Thạch Vĩ, xã tứ xã, huyện Lâm Thao, Phú tho; MH 180 ha hợp tác xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội; MH 54 ha HTX xã Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình) và 3 mô hình canh tác SRI chưa áp dụng được nông lộ phơi (MH 257 ha HTX xã Kinh Kệ, Lâm Thao; MH 50 ha HTX Phú Vân, Phú Xuyên; MH 40 ha HTX xã Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình). 

(Chi tiết xem tại file BC-TT-Tuoi-tiet-kiem-nuoc-9-7-2014-V2.pdf  kèm)

II. Kiến nghị

 Thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, Đào tạo nâng cao năng lực cho các bên (chính quyền, nhà cung cấp dịch vụ, nhà nông) về qui trình, công nghệ tưới tiết kiệm nước gắn với nhu cầu dinh dưỡng và sinh học cây trồng

 Xây dựng các mô hình điểm áp dụng tưới TKN kết nối thị trường theo chuỗi giá trị nhằm tăng sức lan tỏa.

 Thông tin thị trường tiêu thụ nông sản cho người sản xuất

 Có cơ chế tài chính và các chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Có chính sách hỗ trợ tài chính cho người dân muốn áp dụng công nghệ tưới;

 Đồng bộ hóa quy trình sản xuất nhằm phát huy hết tiềm năng của tưới tiên tiến TKN.

 Phát triển thị trường thiết bị, tiếp cận công nghệ cũng như những dịch vụ hỗ trợ tiện lợi cho người sử dụng 

III. Các hoạt động chuyên môn triển khai

Dựa trên các kết quả nghiên cứu trong và ngoài Viện, kinh nghiệm của các doanh nghiệp và bà con Nông dân thông qua các hoạt động đi điều tra đánh giá, Viện đã rà soát các kết quả và đề xuất các hoạt động sẽ triển khai các nhiệm vụ chi tiết đối với từng loại cây được tổng hợp

BC-TT-Tuoi-tiet-kiem-nuoc-9-7-2014-V2.pdf


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác