Trang chủĐấu thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)

VIỆT NAM

Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Tín dụng số: Cr-5845-VN

Tên gói thầu: Tư vấn quản lý môi trường thuộc TDA1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL

Ký hiệu gói thầu: CPO-TDA1-CQS-01

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản vay tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động Tư vấn quản lý môi trường cho Tiểu dự án 1 (TDA1) với mục tiêu là giám sát các hoạt động quản lý môi trường và xã hội của tiểu dự án. Trong đó, các chuyên gia tư vấn sẽ giám sát sự tuân thủ của các hoạt động của TDA dựa trên các điều khoản được đưa ra trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội đã được WB thông qua. Giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) là để đảm bảo rằng tất cả các nhà thầu dân sự thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường và xã hội đã được xác định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) cho TDA và đảm bảo rằng tất cả các tác động của tiểu dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế -xã hội, cộng đồng được giảm thiểu; môi trường sẽ được phục hồi sau khi tiểu dự án hoàn thành. Những tác động không thể tránh khỏi đối với cơ sở hạ tầng, thu nhập và cuộc sống người dân hàng ngày sẽ được đền bù thỏa đáng.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy Lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứn©g minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hang, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

  1. Kinh nghiệm chung: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên danh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn; Đơn vị tư vấn cần có ít nhất 07 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn về môi trường; Trong vòng 5 năm trở lại đây, đã thực hiện các hợp đồng tư vấn liên quan đến môi trường của ít nhất 03 dự án ODA tài trợ bởi WB, ADB; Công ty có phòng thí nghiệm phân tích chất lượng môi trường đạt tiêu chuẩn VILAS, Vimcert và các thiết bị phục vụ công tác quan trắc môi trường cần thiết (bao gồm nhà thầu liên danh hoặc xác nhận tham gia của nhà thầu phụ).
  2. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến giám sát về môi trường cho các dự án; tham gia thực hiện tối thiểu 01 hợp đồng có giá trị trên 1 tỷ đồng về công tác quản lý môi trường/ hoặc tương tự; số lượng hợp đồng tương tự (có các tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên danh) hoặc tư vấn phụ. Các hợp đồng tương tự được định nghĩa là các hợp đồng liên quan giám sát thực hiện chính sách an toàn về môi trường có tính chất, phạm vi công việc và tính phức tạp tương tự.
  3. Kinh nghiệm vùng địa lý: Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong Sổ tay Hướng dẫn của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA  được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích (chi tiết xem tại đường dẫn sau: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf).

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận đề cương tham chiếu cho dịch vụ tư vấn, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 16:00 ngày 17/01/2020.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Đình Hậu – Giám đốc Dự án;

Số. 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 4 39345296;   +84 4 32646140

Fax: +84 4 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác