Trang chủICRSLTài liệu Dự án

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

 

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ICRSL)
TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tải tài liệu để xem chi tiết (download) : 

Bản Tiếng Việt : ESIA Subproject 1_2020 Dec_Final_Vn.pdf

Bản Tiếng Anh: ESIA Subproject 1_2020 Dec_Final_Eng.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác