Trang chủICRSLTài liệu Dự án

Báo cáo ESMP (file tiếng Anh + tiếng Việt) của TDA5: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre, Dự án ICRSL.

Báo cáo ESMP (file tiếng Anh + tiếng Việt) của TDA5: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre, Dự án ICRSL.

Báo cáo ESMP (file tiếng Anh + tiếng Việt) của TDA5: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre, Dự án ICRSL.

Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu CPO-TDA1-CQS-01: Tư vấn quản lý môi trường thuộc TDA1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL

Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu CPO-TDA1-CQS-01: Tư vấn quản lý môi trường thuộc TDA1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL

Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu CPO-TDA1-CQS-01: Tư vấn quản lý môi trường thuộc TDA1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL

Xem chi tiết
Quyết định số 479/QĐ-CPO-TĐ ngày 25/12/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án

Quyết định số 479/QĐ-CPO-TĐ ngày 25/12/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án

Quyết định số 479/QĐ-CPO-TĐ ngày 25/12/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-01: Giám sát và đánh giá dự án.

Xem chi tiết
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

MỤC LỤC iii CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................................. vii DANH SÁCH BẢNG .......................................................................................................... viii DANH SÁCH HÌNH ............................................................................................................ xii TÓM TẮT BÁO CÁO ............................................................................................................ 1 MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 6 1.XUẤT XỨ CỦA TIỂU DỰ ÁN ............................................................................................. 6 2.CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI HOẶC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẶC TÀI LIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG ............................................................... 7

Xem chi tiết
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ​KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI ​TIỂU DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC DỰ BÁO CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (HP1-5)

Xem chi tiết
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường" (ĐTM) của Tiểu dự án "Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long" (TDA1)

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường" (ĐTM) của Tiểu dự án "Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long" (TDA1)

Tài liệu báo cáo Đánh giá tác động môi trường" (ĐTM) của Tiểu dự án "Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long" (TDA1)

Xem chi tiết
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường và Xã Hội Tiểu Dự Án"Xử Lý Sạt Lở Bờ Sông Bờ Biển Đồng Bằng Sông Cửu Long"

Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường và Xã Hội Tiểu Dự Án"Xử Lý Sạt Lở Bờ Sông Bờ Biển Đồng Bằng Sông Cửu Long"

Tài Liệu Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường và Xã Hội Tiểu Dự Án"Xử Lý Sạt Lở Bờ Sông Bờ Biển Đồng Bằng Sông Cửu Long"

Xem chi tiết
TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN  TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH KIÊN GIANG

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH KIÊN GIANG

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TÍCH HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ​TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ​KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ

Xem chi tiết
TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN  TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH CÀ MAU

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH CÀ MAU

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TÍCH HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ​TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ​KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ

Xem chi tiết
TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN  TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH AN GIANG

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TIỂU DỰ ÁN - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ - TỈNH AN GIANG

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TÍCH HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ​TIỂU DỰ ÁN 1: XỬ LÝ SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ​KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ

Xem chi tiết
1 2