Trang chủICRSLTài liệu Dự án

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

DỰ ÁN

CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ

BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

 TIỂU DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC DỰ BÁO CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ  QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÁC CÔNG

TRÌNH THỦY LỢI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (HP1-5)

 

Tải tài liệu để xem chi tiết (download): 

1. Tài liệu tiếng Việt:  https://drive.google.com/file/d/1tPBvgmlvx8FKoywFo287M6qtK0okbuIs/view

2. Tài liệu tiếng anh:  https://drive.google.com/file/d/1IrA2NbtE21hrDIMMClvL75AeWCRbf4j9/view

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác