Trang chủTin Bộ Nông nghiệp và PTNN

Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững là duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

Chương trình gồm 115 mục tiêu cụ thể, trong đó 55% mục tiêu có liên quan đến ngành nông nghiệp do Bộ NN&PTNT chủ trì thực hiện hoặc phối hợp.

Vụ Kế hoạch, Bộ NN&PTNT đã đưa ra một số giải pháp triển khai kế hoạch hành động phát triển bền vững (PTBV) ngành nông nghiệp như: xây dựng kế hoạch hành động PTBV với những hành động và mục tiêu định lượng cụ thể, tổ chức theo dõi, đánh giá và đối thoại thường xuyên; lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành; triển khai KHHĐ PTBV trên cơ sở lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, cùng với kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội.

Căn cứ vào kế hoạch hành động, nhóm chuyên gia tư vấn từ GIZ đã đề xuất một số giải pháp hành động, trong đó tập trung vào việc lồng ghép, gắn kết các chương trình/hoạt động khác mà ngành nông nghiệp đang triển khai để đảm bảo tính khả thi. Bên cạnh đó, cần đảm bảo tính toàn diện, tổng thể của các hoạt động và giải pháp, trong đó tập trung các giải pháp thể chế, tuyên truyền vận động, nâng cao năng lực bộ máy quản lý.

Kinh phí thực hiện chương trình hành động được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và vốn nước ngoài (ODA, FDI). Lồng ghép trong kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp 5 năm và hàng năm, đặc biệt trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới, CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững, CTMT TCC kinh tế nông nghiệp và PCGNTT.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định Bộ Nông nghiệp và PTNT xác định phát triển bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Để hội thảo có kết quả tốt, Thứ trưởng đề nghị tập trung thảo luận về tính khả thi của các nội dung trong bản dự thảo Kế hoạch hành động, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; kiến nghị các giải pháp về mặt thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy, nguồn lực thực hiện; các giải pháp thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Phát triển bền vững không chỉ trông đợi vào những hành động của nhà nước, mà còn phải có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Thứ trưởng đánh giá cao sự tham gia và ý kiến phát biểu có chất lượng của đại biểu, thay mặt Bộ NN&PTNT tiếp thu ý kiến theo các nhóm vấn đề sau: Về phạm vi: Tập trung vào những nhiệm vụ Thủ tướng chính phủ phân công cho ngành NN tại Quyết định 622 gắn với các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và phù hợp với mục tiêu Thiên niên kỷ. + Về mục tiêu: Rà soát lại các mục tiêu và chỉ số giám sát đánh giá bám sát chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với nhiệm vụ của các Tổng cục, các Cục đang triển khai. Đối với mục tiêu đã có trong các văn bản (Chiến lược, qui hoạch, kế hoạch) có thể sử dụng, đối với các mục tiêu mới bổ sung cần có đề xuất phù hợp. Thứ trưởng yêu cầu tổ tư vấn và cơ quan soạn thảo (Vụ Kế hoạch) sớm hoàn thiện dự thảo trình Bộ.

Nguồn: https://www.mard.gov.vn/

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác