Trang chủGiới thiệu

Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi (CPO)

Triển khai Quyết định số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 của Bộ    

1. Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi (CPO) được thành lập theo Quyết định số 162 QĐ/TCCB-LĐ ngày 26/02/1994 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT).

2. Chức năng của CPO được quy định tại Điều 1 Quyết định số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CPO.

I.Vị trí và chức năng

1. Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Bộ trưởng giao làm Chủ chương trình, dự án ODA thuỷ lợi (chủ đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư, chủ dự án đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật gọi chung là chủ dự án) sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn vốn khác (nếu có) để quản lý,điều hành thực hiện và tổng hợp toàn dự án theo quy định của pháp luật và các điều ước Quốc tế về ODA.

2. Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi là tổ chức sự nghiệp kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc hoặc Ngân hàng Nhà nựớc, trụ sở đặt tại 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

3. Tên giao dịch tiếng Anh đầy đủ: Central Office for Water Resources Projects; tên giao dịch thường dùng: Central Project Office viết tắt là CPO.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi do Ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn vốn đối ứng, ODA và nguồn hỗ trợ khác theo dự toán chi phí quản lý hàng năm được Bộ phê duyệt và phân bổ cho các chương trình, Dự ánthuộc Ban.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Làm đầu mối quan hệ với nhà tài trợ để giải quyết thủ tục, tổ chức thực hiện các dự án được giao theo quy định tại các điều ước quốc tế cụ thể về ODA, Hiệp định vay và quy định hiện hành của Pháp luật;

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ dự án theo quy định tại Điều 11, 24,25, 30, 32, khoản 2, khoản 3 Điều 35 và các Điều liên quan của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ và Phát luật liên quan.

3.  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ dự án theo quy định tại điều 9, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 58, 59, 61, 62, 63 Luật Đấu thầu và các Điều liên quan của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ và Phát luật liên quan; Điều 104 Luật Xây dựng và Điều ước Quốc tế về ODA đã ký kết.

Trưởng ban CPO được Bộ trưởng uỷ quyền Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu của từng chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo phân cấp của Bộ trưởng.

Tổ chức quản lý, điều hành, triển khai thực hiện các chương trình, dự án (kể cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật) theo các điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức này phù hợp với Luật Xây dựng và quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Chủ trì, phối hợp các chủ dự án thành phần thực hiện nhiệm vụ tại các Điều 41, 45, 50 (không bao gồm điểm a khoản 1), 57 (không bao gồm điểm a khoản 1), Điều 59 (không bao gồm khoản 1), 68, 72, 75 (không bao gồm điểm a khoản 1), 80, 81 (không bao gồm khoản 1), 87, 88, 89, 104 củaLuật Xây dựng và các Điều liên quan của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và pháp luật liên quan.

5. Quản lý hoạt động tư vấn quốc tế theo quy định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động Xây dựng tại Việt Nam.

6. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư để giải quyết những công việc cụ thể của từng dự án.

Trên cơ sở quy mô, tính chất, mức độ phức tạp của từng dự án và năng lực của chủ dự án thành phần. Bộ sẽ phân cấp cho chủ dự án thành phần theo đề xuất của CPO.

7. Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư hàng năm và định kỳ, điều chỉnh cho các dự án trên cơ sở vốn đầu tư của từng dự án thành phần và kế hoạch khung thực hiện phù hợp với các quy định của Nhà nước và Văn kiện đã được ký kết, trình Bộ và điều hành các chủ dự án thành phần thực hiện sau khi Bộ phê duyệt.

8. Hướng dẫn, kiểm tra các chủ dự án thành phần quản lý thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và Văn kiện đã được ký kết.

9. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính của chủ dự án:

a) Thực hiện công tác tài chính,kế toán theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán, Văn kiện và các quy định hiện hành của nhà nước.

b) Làm chủ tài khoản đặc biệt/tài khoản tạm ứng của dự án tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam theo quy định của Văn kiện.

c) Quản lý toàn bộ vốn vay của dự án; thực hiện việc thanh, quyết toán phần vốn vay cho các hoạt động của dự án theo đề nghị của các chủ dự án thành phần theo quy định của Nhà nước và của bên cho vay.

d) Giải ngân toàn bộ vốn vay của dự án theơ đúng chế độ, quy định của Nhà nướcvà các nhà tài trợ.

đ) Quản lý và thanh quyết toán phần vốn đối ứng và các nguồn vốn khác (nếu có) được Bộ giao.

e) Tổng hợp quyết toán hàng năm và báo cáo quyết toán hoàn thành toàn bộ dự án, trên cơ sở quyết toán của từng dự án thành phần theo quy định của Nhà nước.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tháng, quý, 6 tháng, nămvà tiến độ thực hiện toàn bộ dự án theo yêu cầu của Bộ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vàcác nhà tài trợ theo quy định.

11. Tổng hợp các phát sinh điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự ánthống nhất vớinhà tài trợtrình Bộ quyết định.

12. ĐượcBộ trưởng giao làmchủdự án đối vớicác dự ánthuỷ lợithuộc nhiệm vụ của Bộdo Chính Phủ Việt Nam viện trợ ra nước ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam vàVăn kiệnđã được ký kết; tuỳ theo quy mô của từng dự án viện trợ, Bộ sẽ có quyết định tổ chức giao nhiệm vụ riêng.

13. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và tài sản củaCPOtheo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộcthẩm quyềnquản lý củaCPO.

14.Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác của chủ dự án theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

III.Cơ cấu tổ chức

1.     Lãnh đạo CPO:

Trưởng ban, các Phó trưởng bando Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy đinhhiện hành.

a) Trưởng ban quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động củaCPO, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn,trước pháp luật về mọi hoạt động củaCPO.

b) Phó trưởng bangiúp việc choTrưởng banthực hiện nhiệm vụ cụ thể doTrưởng banphân công, chịu trách nhiệm trướcTrưởng banvà pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân cônghoặc uỷ quyền.

2.     Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức, hành chính;

b)Phòng Kế hoạch, tổng hợp;

c) Phòng Thẩm địnhchế độ, dự toán;

d)Phòng Tài chính, kế toán;

đ)Phòng Môi trường, tái định cư.

e) Phòng Đào tạo.

Phòng có Trưởng,Pphòng,cácviên chứcvà các tổ chuyên môn, nghiệp vụdo Trưởng ban CPO quyết định bổ nhiệm,tuyển dụng theoquy định củaPhápluật và hướng dẫn của Bộ.

3.     Ban quản lý dự án trực thuộc:

Ban quản lý dự án được thành lập và giải thể theo quy định của pháp luật.

a) Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA, gồm Giám đốc Ban QLDA, Phó Giám đốc (nếu có), kế toán và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.

Giám đốc Ban QLDA: Do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban CPO, giúp việc cho Trưởng ban CPO và chịu trách nhiệm toàn diện trước Trưởng ban, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền; được ký, đóng dấu các văn bản giao dịch liên quan đến hoạt động của dự án.

Cán bộ, viên chức của Ban QLDA, gồm: cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và kế toán dự án được điều động biệt phái từ các Phòng trực thuộc CPO và bổ sung cán bộ hợp đồng mới để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA.

Mỗi chức danh, vị trí công tác trong Ban Quản lý dự án phải có bản mô tả công việc do Giám đốc Ban QLDA xây dựng được công bố công khai trong Ban Quản lý chương trình dự án và chủ dự án.

b) Nhiệm vụ của Ban QLDA: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA; khoản 1 Điều 35 và các điều có liên quan của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức để tổ chức, thực hiện dự án theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban CPO giao.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác