Đang duyệt : Trang chủ

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THEO HÌNH THỨC IC CỦA WB)
Ngày 26/05/2016 15:54:04

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM (LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THEO HÌNH THỨC IC CỦA WB) GÓI THẦU C5-2-13 “CHUYÊN GIA CHÍNH SÁCH AN TOÀN XÃ HỘI” – DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI (VN-HAZ/WB5)

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

(LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN THEO HÌNH THỨC IC CỦA WB)

 

Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5)

Khoản vay/Khoản tín dụng/Khoản viện trợ số:Cr.5139-VN

Tên nhiệm vụ: Chuyên gia Chính sách an toàn xã hội

 

Số tham chiếu: C5-2-13

            Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 5139-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) để tài trợ cho Dự án Quản lý thiên tai (WB5), sau đây gọi tắt là “dự án”, và dự định sử dụng một phần của nguồn vốn trên đối với dịch vụ tư vấn này.

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm:

1. Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5) vay vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) theo Hiệp định Tín dụng số 5139-VN ngày 13/09/2012. Dự án bao gồm 5 Hợp phần nhằm hỗ trợ việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số tỉnh duyên hải miền Trung theo phương thức tiếp cận theo lưu vực sông. (i) Hợp phần 1: Tăng cường thể chế, hệ thống thông tin và quy hoạch trong quản lý rủi ro thiên tai; (ii) Hợp phần 2: Tăng cường năng lực hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm; (iii) Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; (iv) Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư ưu tiên, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; (v) Hợp phần 5: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá. Dự án sẽ được thực hiện trên địa bàn 10 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận. Thời gian thực hiện dự án từ 2012÷2019.

2. Dịch vụ tư vấn thuộc Hợp phần 5: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ chính của dịch vụ sẽ được thực hiện thông qua các nhiệm vụ có liên quan sau đây:

3.1. Mục tiêu: nhằm hỗ trợ kỹ thuật chung cho Ban quản  lý dự án Quản lý thiên tai (WB5) và Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMUs) trong việc quản lý và thực hiện chính sách an toàn xã hội (sau đây gọi tắt là SSC – Social safeguard Coodinator). Hoạt động của SSC sẽ đảm bảo việc thực hiện các hoạt động liên quan đến an toàn xã hội của các TDA và dự án được thực hiện kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng khung Chính sách tái định cư của dự án. 

3.2. Nhiệm vụ: Để đạt được những mục tiêu trên nhiệm vụ chính của tư vấn

          + Hỗ trợ CPMO hướng dẫn PPMU thực hiện các quy định về chính sách an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu.

          + Hỗ trợ CPMO trong việc điều phối, quản lý và giám sát các hoạt động thực hiện tại các TDA để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu RPF/EMPF/RAP/EMDP đã được phê duyệt.

          + Hướng dẫn và hỗ trợ PPMUs chuẩn bị và triển khai chương trình phục hồi sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng nặng (nếu có).

          + Hỗ trợ chuẩn bị và rà soát hoàn thiện các báo cáo RAP/EMDP, đảm bảo tuân thủ theo các khung chính sách của dự án; bao gồm hỗ trợ PPMU trong việc chuẩn bị RAP/EMDP cho các TDA mới được xác định (thực hiện đối với các TDA mới bổ sung), đảm bảo các tài liệu này được WB thông qua.

          + Hỗ trợ Ban CPMO trong việc xem xét, góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện các bản Kế hoạch hành động tái định cư cập nhật và/hoặc Kế hoạch dân tộc thiểu số cập nhật của các tiểu dự án đang thực hiện và các TDA dự kiến bổ sung, đảm bảo các báo cáo này được WB thông qua.

          + Hỗ trợ CPMO trong quá trình giám sát nội bộ việc thực hiện chính sách an toàn xã hội của tiểu dự án bao gồm cả cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật có liên quan; giám sát và phối hợp với PPMU thực hiện các chính sách an toàn xã hội cho các TDA. Nếu có vấn đề, SSC sẽ khuyến nghị và đề xuất các hành động giảm thiểu, khắc phục hậu quả, có thể tham khảo ý kiến của WB để được tư vấn và hỗ trợ trong thực hiện dự án.

          + Hỗ trợ CPMO điều phối các hoạt động của Tư vấn giám sát độc lập tái định cư, xem xét hoàn chỉnh các báo cáo của tư vấn và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch tái định cư cho các tiểu dự án.

          + Hướng dẫn, đào tạo và tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện dự án như các Ban QLDA tỉnh (PPMU) và các Hội động bồi thường huyện (DRC)/ Trung tâm phát triển quỹ đất về việc thực hiện khung chính sách tái định cư của dự án và RAP/EMDP (nếu cần); chuẩn bị tài liệu đào tạo, trình bày nội dung tập huấn phù hợp với nhu cầu của đối tượng; hỗ trợ trao đổi, cập nhật thông tin về các chính sách an toàn của WB và Việt Nam thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm tại các buổi hội tập huấn/làm việc trực tiếp.

          + Hỗ trợ PPMUs đảm bảo việc triển khai các hoạt động thu hồi đất tuân thủ theo các nội dung đã được phê duyệt trong RAP và Khung chính sách của dự án và các báo cáo giám sát định kỳ trong quá trình chuẩn bị và thực hiện cũng như báo cáo hoàn thành dự án.

          + Tham gia các đoàn giám sát/đi thực địa, chuẩn bị và thực hiện các nội dung liên quan đến chính sách an toàn xã hội theo yêu cầu của CPMO.

          + Hỗ trợ CPMO trong việc phối hợp với các Ban QLDA tỉnh giám sát nội bộ việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, TĐC, và thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số  của toàn dự án.

          + Hỗ trợ CPMO chuẩn bị các báo cáo tiến độ phần thực hiện chính sách an toàn xã hội gửi cho MARD và WB và các báo cáo/công việc khác nếu được yêu cầu.

 

Sản phẩm của tư vấn phải được trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi mời các tư vấn có đủ tư cách hợp lệ bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chỉ ra rằng họ có đủ năng lực yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm và lựa chọn danh sách ngắn tư vấn có thể tham khảo tại trang web của CPO (http://cpo.vn/yeu-cau-bay-to-quan-tam-lua-chon-tu-van-ca-nhan-theo-hinh-thuc-ic-cua-wb_n2676.aspx)

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Hướng dẫn: Tuyển chọn và thuê tuyển tư vấn [trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới] phiên bản tháng 01/2011 (“Hướng dẫn Tư vấn”), đưa ra quy định trong chính sách của WB khi xảy ra xung đột lợi ích. Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers. (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf ).

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC), tuân theo các yêu cầu quy định tại Hướng dẫn tư vấn.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng hình thức dạng văn bản tới địa chỉ dưới đây [đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax hoặc thư điện tử]. Các đơn vị tư vấn quan tâm phải nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm của mình trước 09h30 (giờ Hà nội), ngày  11 tháng  6 năm 2016.

Tư vấn quan tâm muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tới địa chỉ dưới đây từ 09h00 sáng đến 17h00 chiều (giờ Hà nội) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

 

Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5)

Người nhận: Nguyễn Cảnh Tĩnh

Địa chỉ: 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84) 439260106

Fax: (84) 438242372

E-mail: cpowb5@gmail.com

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ BÀY TỎ QUAN TÂM GÓI C5-2-13

STT

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm tối đa

I

Đào tạo, chuyên môn

15

-

Bằng Đại học chuyên ngành Xã hội học/Nhân học

12

-

Bằng Đạihọcchuyênngànhkhác

10

-

Bằng Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Xã hội học/Nhân học

15

-

Bằng Thạc sỹ trở lên chuyên ngành khác

12

II

Kinh nghiệm

85

1

Thời gian công tác

20

-

Kinh nghiệm công tác ≥ 10 năm lĩnh vực xã hội học, tái định cư

20

-

Kinh nghiệm công tác 7-9 năm lĩnh vực xã hội học, tái định cư

15

-

Kinh nghiệm công tác 5-7 năm lĩnh vực xã hội học, tái định cư

10

2

Kinh nghiệm tham gia các dự án ODA với vai trò chuyên gia tái định cư

40

 

Kinh nghiệm tham gia 03 dựán ODA với vai trò chuyên gia tái định cư

40

 

Kinh nghiệm tham gia 02 các dự án ODA với vai trò chuyên gia tái định cư

30

 

Kinh nghiệm tham gia 01 dự án ODA với vaitrò chuyên gia tái định cư

20

6

Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh tốt

15

7

Biết sửdụng các phần mềm Internet, thư điện tử và các phần mềm văn phòng

10

 

Tổngđiểm

100

 

Đánh giá trên cơ sở mức độ đáp ứng với các tiêu chuẩn đánh giá và so sánh tương quan CV của các ứng viên. Các mức đánh giá như sau: Xuất sắc - 100 %  tổng số điểm; Rất tốt - 90% tổng số điểm; Tốt - 80% tổng số điểm, Khá - 70% tổng số điểm, Trung bình - 50 %  tổng số điểm.

 

 

 
  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập