Đang duyệt : Trang chủPhòng tài chính kế toán

 Phòng Tài chính, Kế toán

Phòng Tài chính, Kế toán thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban về công tác tài chính và kế toán của Ban. Phòng có nhiệm vụ:

1) Thống nhất quản lý các hoạt động tài chính, kế toán của Ban và các dự án. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát công tác kế toán của từng dự án theo quy định của Nhà nước và các Nhà tài trợ;

2) Hướng dẫn việc theo dõi và quản lý, sử dụng tài sản của Văn phòng Ban và Văn phòng các Ban quản lý dự án. Tham mưu công tác thanh lý tài sản cố định, xử lý tài sản thiếu, thừa, mất, hỏng của Văn phòng Ban theo quy định;

3) Tổng hợp kế hoạch tài chính, kế hoạch giải ngân theo tháng, quý, hàng năm của các dự án theo Văn kiện đã được ký kết, bao gồm vốn ODA và vốn đối ứng trong nước để báo cáo Trưởng ban trình Bộ phê duyệt. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tài chính đối với các dự án sau khi được phê duyệt;

4) Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, định mức chi tiêu, quy chế quản lý tài chính theo đặc thù của từng chương trình, dự án;

5) Kiểm tra, kiểm soát nội bộ, giám sát và đề xuất các biện pháp xử lý trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân và quản lý các nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp, vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và vốn vay của các tổ chức tài chính khác đúng mục đích, có hiệu quả, phù hợp với các Văn kiện dự án đã ký kết và quy định hiện hành của Nhà nước;

6) Tổng hợp báo cáo quyết toán hàng năm của toàn Ban (báo cáo tài chính của các dự án và Văn phòng Ban) trình Trưởng ban báo cáo Bộ và các cơ quan có liên quan theo quy định;

7) Tham mưu về công tác kiểm toán (bao gồm cả việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán dự án và kiểm toán công trình hoàn thành); tổ chức kiểm tra chế độ kế toán, tài chính. Tổ chức thẩm tra số liệu quyết toán hàng năm đối với các dự án thành phần theo phân cấp;

8) Theo dõi, giám sát, đề xuất phương án xử lý trong công tác đấu thầu và mua sắm hàng hóa của các dự án theo quy định của Bộ và ủy quyền của Trưởng ban;

9) Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán cho dự án các cấp và  chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện;

10) Giúp Trưởng ban quản lý kinh phí Văn phòng Ban theo quy định;

11) Tham gia công tác chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án mới liên quan đến cơ chế tài chính, kế toán;

12) Tổng hợp quyết toán toàn dự án trên cơ sở quyết toán các tiểu dự án hoàn thành do các chủ đầu tư thành phần thực hiện và đã được phê duyệt;

13) Quyết toán toàn bộ vốn vay với nhà tài trợ theo quy định;

14) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan;

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập