Đang duyệt : Trang chủPhòng môi trường tái định cư

    Phòng Môi trường, Tái định cư

Phòng Môi trường, Tái định cư thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban về công tác Môi trường, Tái định cư. Phòng có nhiệm vụ:

1) Hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Chủ dự án thành phần, Ban quản lý dự án thành phần về Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP), Đánh giá tác động môi trường (EIA) và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) của các dự án do WB, ADB, JBIC hoặc các nhà tài trợ khác được Chính phủ qui định;

2) Tiếp nhận các chính sách về Tái định cư, Môi trường của các nhà tài trợ được đưa vào dự án, so sánh, đối chiếu sự phù hợp hoặc chưa phù hợp với các chính sách trong nước và đưa ra kiến nghị để vận dụng thực hiện;

3) Thực hiện giám sát nội bộ (định kỳ hoặc đột xuất) theo RAP, EMP; theo dõi, kiểm tra, cập nhật tình hình, số liệu trong quá trình thực hiện RAP, EMP của các dự án;

4) Đề xuất các giải pháp cần thiết thực hiện các nội dung Tái định cư, Môi trường theo yêu cầu tiến độ của dự án. Theo dõi kết quả thực hiện và lập báo cáo đánh giá sau khi được duyệt;

5) Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất trong quá trình thực hiện RAP, EMP và EIA theo qui định của Văn kiện đã ký kết để báo cáo Bộ và các Nhà tài trợ;

6) Tổ chức thực hiện đấu thầu tuyển chọn tư vấn giám sát môi trường, tái định cư theo uỷ quyền của chủ dự án; quản lý các hợp đồng tư vấn giám sát độc lập tái định cư, môi trường về tiến độ chất lượng, khối lượng và nghiệm thu sản phẩm;

7) Kiểm tra các báo cáo giám sát độc lập dịch vụ về (Môi trường, Tái định cư) do tư vấn lập, chỉnh lý gửi các nhà tài trợ;

8) Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác đào tạo về lĩnh vực Môi trường, Tái định cư  phù hợp với chương trình đào tạo tổng thể của dự án;

9) Kiểm tra các báo cáo RAP, EMP/IEE, EIA do các Ban quản lý dự án thành phần và các công ty tư vấn lập để chỉnh lý hoàn thiện gửi các Nhà tài trợ WB, ADB, JBIC;

10) Thực hiện các công việc khác về Tái định cư, Môi trường theo hiệp định vay qui định;

11) Theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện các nội dung xã hội của dự án;

12) Cung cấp các báo cáo về RAP, EMP cho Ban quản lý dự án trực thuộc CPO, Phòng Kế hoạch để báo cáo định kỳ gửi Bộ và các cơ quan Nhà nước có liên quan;

13) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan;

14) Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập