Đang duyệt : Trang chủPhòng kế toán tổng hợp

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban quản lý công tác kế hoạch, tổng hợp. Phòng có nhiệm vụ:

1) Chủ trì tổng hợp kế hoạch hoạt động, kế hoạch vốn, kế hoạch giám sát đánh giá theo tháng, quý, năm của các dự án để làm cơ sở Ban báo cáo Bộ. Soạn thảo văn bản để Trưởng ban thông báo và điều chỉnh kế hoạch chi tiết cho các dự án trên cơ sở kế hoạch tổng hợp đã được phê duyệt;

2) Hướng dẫn các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thành phần lập kế hoạch đầu tư, kế hoạch điều chỉnh vốn hàng năm cho các dự án ODA theo yêu cầu của Bộ; Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư đầu năm, kế hoạch điều chỉnh để trình Bộ phê duyệt;

3) Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các tiểu dự án và toàn dự án theo chỉ tiêu Bộ giao;

4) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư toàn bộ các dự án được Bộ giao CPO, tổng hợp giúp Trưởng ban trình Bộ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án;

5) Thống kê, cập nhật số liệu về tình hình thực hiện các dự án để lập các báo cáo định kỳ theo quy định để trình Bộ, ngành liên quan;

6) Lập báo cáo tổng hợp 6 tháng, năm (kết quả thực hiện các dự án, những công tác khác của Ban) để phục vụ điều hành công tác chung của Ban, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và báo cáo Bộ;

7) Chủ trì, phối hợp với Phòng Thẩm định chế độ, dự toán thực hiện công tác chuẩn bị chương trình, dự án đầu tư mới;

8) Tham mưu, đề xuất công tác quản lý, cập nhật và xử lý các thông tin từ các nhà tài trợ của các dự án;

9) Tham gia theo dõi sản phẩm và thể chế quản lý các hợp đồng tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án;

10) Thực hiện công tác tổng hợp của CPO; thư ký các cuộc họp giao Ban lãnh đạo và dự thảo các thông báo theo yêu cầu của Trưởng ban;

11) Tổ chức lưu trữ, khai thác hồ sơ của các Ban Quản lý dự án sau khi giải thể theo quy định;

12) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan;

13) Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban giao.

  

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập