Đang duyệt : Trang chủ

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Ngày 19/01/2015 15:26:36

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 (sau đây gọi là Luật Xây dựng 2014) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập