Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hợp phần 1
08/05/2014 13:15:03

Quyết định số 2729/QĐ-UBND.ĐC  NGÀY 23/07/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2). 

Quyết định bao gồm 6 điều với nội dung chính: 

Điều 1: Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án : Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2) do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An (sau đây goi là Chủ dự án)làm chủ đầu tư với 3 nội dung chính:

- Phạm vi, quy mô dự án; 

- Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án;

- Các điều kiện kèm theo;

Điều 2: Trách nhiệm của Chủ Dự án.

Điểu 3: Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi Khoản 1, khoản 2 điều 1 của Quyết định này Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Nghệ An.

Điều 4: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để quyết định việc đầu tư của dự án, là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường dự án.

Điều 5: Ủy nhiệm cho Sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết Định này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung chính của Quyết định tham khảo tại FILE đính kèm 

Nguyễn Ngọc Khương

Các tin tức khác: