Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện khoa học Thủy lợi Việt nam; Ban Quản lý dự án Viện Khoa học thủy lợi (VAWRPMU):
07/10/2014 09:27:42

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện khoa học Thủy lợi Việt nam; Ban Quản lý dự án Viện Khoa học thủy lợi (VAWRPMU):

Viện khoa học Thủy lợi Việt nam và Ban Quản lý dự án Viện Khoa học thủy lợi (VAWRPMU):
a)    Viện khoa học thủy lợi Việt nam
Viện KHTL Việt Nam được Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hợp phần 2, là đơn vị chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc quản lý và thực hiện hợp phần này.
Nhiệm vụ của Viện KHTL Việt Nam cũng tương tự như của Sở NN&PTNT Nghệ An đối với Hợp phần 1 của dự án. Được điều chỉnh khác so với Sở NN&PTNT Nghệ An đối với các hạng mục, gói thầu của Hợp phần 2 của dự án.
b)    Ban Quản lý dự án Viện khoa học thủy lợi Việt nam (VAWRPMU)
Tương tự như của NAPMU đã nêu ở trên, được điều chỉnh khác so với NAPMU đối với các hạng mục, gói thầu của Hợp phần 2 của dự án.