Quyết định số 1988/QĐ-TTg ngày 01/11/2013 của Bộ Nông Nghiệp
04/11/2013 02:12:38

Quyết định số 1988/QĐ-TTg ngày 01/11/2013 của Bộ Nông Nghiệp về việc Phê duyệt Khung chính sách tái định cư (RPF) dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” vay vốn WB.

Đính kèm file sau đây: