Báo cáo tháng về tình hình thực hiện chương trình, Dự án (Tháng 5 năm 2014)
10/06/2014 18:10:58

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Số:     /BCGSĐG-CPO-WB7          

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

         Hà Nội, ngày 04 tháng  6 năm 2014.

BÁO CÁO THÁNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Tháng 5 năm 2014)

                   Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thông tin cơ bản

1.1. Tên dự án (tiếng Việt): Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới Việt Nam.

1.2. Tên dự án (tiếng Anh): VietNam Irrigated Agriculture Improvement Project.

1.3. Mã chương trình, dự án: 7420663

1.4. Tên nhà tài trợ: WB

1.5. Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án: 2014-2020

2. Tình hình thực hiện chương trình, dự án

         2.1. Tiến độ thực hiện chương trình, dự án

a) Khối lượng và giá trị các công việc đã thực hiện trong tháng: 13.004 triệu đồng

- Vốn ODA: 0 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Trung ương: 10.154 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Địa phương: 2.850 triệu đồng.

b) Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc thực hiện từ đầu năm: 44.597 triệu đồng - So sánh với kế hoạch năm: 35%

- Vốn ODA: 0 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Trung ương: 26.748 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Địa phương: 17.849 triệu đồng.

c) Lũy kế khối lượng và giá trị các công việc từ đầu chương trình, dự án đến thời điểm báo cáo: 94.513 triệu đồng

- Vốn ODA: 0 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Trung ương: 60.304 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Địa phương: 34.210 triệu đồng.

         2.2. Tình hình giải ngân

a) Tổng giá trị giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng trong tháng: 1.028 triệu đồng

- Vốn ODA: 0 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Trung ương: 1.028 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Địa phương: 0 triệu đồng.

b) Lũy kế giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng từ đầu năm đến thời điểm báo cáo: 17.262triệu đồng.

- Vốn ODA: 0 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Trung ương: 12.921 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Địa phương: 4.341 triệu đồng.

c) Lũy kế giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng từ đầu chương trình, dự án đến thời điểm báo cáo: 33.611triệu đồng

- Vốn ODA: 0 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Trung ương: 12.897 triệu đồng;

- Vốn đối ứng Địa phương: 20.714 triệu đồng.

3. Đánh giá tình hình thực hiện và công tác giám sát, đánh giá chương trình, dự án

3.1. Hiệp định vốn vay ký ngày 24/4/2014, dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 7/2014.

3.2. Các hành động trước của dự án hiện vẫn đang triển khai theo đúng tiến độ đã đặt ra.

                                                 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN WB7

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Vũ Đình Hùng

 

Đính kèm Phụ đính báo cáo sau đây: