Báo cáo quý về tình hình thực hiện chương trình, dự án - quý 2 năm 2014
01/07/2014 08:16:23

Luỹ kế khối lượng giá trị các công việc từ đầu chương trình, dự án đến thời điểm báo cáo:101.336 triệu đồng