Bảng Kế hoạch trao thầu 2014 của CPMU- Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã.
Lễ Khời Công  Xây Dựng Công Trình (Kênh Chính Bắc)
Ngày 26/3/2014 ADB đã cho phép khởi công các gói thầu đủ điều kiện trong vùng Tái định cư số 1+ Kênh chính Bắc: K0 đến K10+558,27+ Kênh chính Nam: KM+58,7 đến KM10+00Ngày 8 tháng 4 năm 2014Chính thức Khởi công Gói thầu xây lắp B.1.1 - Kênh chính Bắc thuộc Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)
Bảng tóm tắt thực hiện trao thầu của CPMU- Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã.