Thông Báo Khởi Công (Trong vùng Tái định cư sô 1- Dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã)
27/03/2014 10:39:18

 Ngày 26/3/2014 ADB đã cho phép khởi công các gói thầu đủ điều kiện trong vùng Tái định cư số 1:

+ Kênh chính Bắc: K0 đến K10+558,27

+ Kênh chính Nam: KM+58,7 đến KM10+00

Các tin tức khác: