Đăng ký triển khai kế hoạch thực hiện năm 2015
27/03/2015 15:46:10

Đăng ký triển khai kế hoạch thực hiện chi tiết cho các Ban Quản lý dự án thuộc dự án ADB6 năm 2015:
+ Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi;

+ Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3;

+ Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;

+ Ban Đền bù và giải phóng mặt bằng Thanh Hóa.

(File tài liệu đính kèm dưới đây)