Nội dung chính: 1. Giới thiệu về dự án 2. Cơ sở pháp lý và chính sách quyền lợi 3. Tính hợp lệ và quyền lợi 4. Bồi thường, phục hồi thu nhập và tái định cư 5. Các vấn đề thực hiện 6. Sắp xếp thể chế và thực hiện 7. Ngân sách và tài chính 8 Giám sát và báo cáo. (Tài liệu chi tiết đính kèm dưới đây)
Ngày 16/12/2013 ADB đã duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 1: + Kênh chính Bắc: KM0 đến KM 588,27 + Kênh chính Nam: KM58,7 đến KM10+00 (Tài liệu chi tiết được đính kèm dưới đây)
Kế hoạch Tái định cư Số 1 (RP1) - Đoạn 10km đầu Kênh chính Bắc và Kênh chính NamDự án hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã