BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (QUÝ III/2013) Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu, Nam sông Mã (ADB6)
20/11/2013 16:20:59

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý III/2013 thuộc Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (ADB6)