Thông tin trúng thầu, Gói thầu số 02/ĐT-HD: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện
04/03/2014 11:51:56

Ban Quản lý Trung ương Các dự án thủy lợi xin thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG
CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 421/CPO-ADB5

Hà Nội,  ngày 04 tháng 03 năm 2014

V/v: Đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

 

Kính gửi:

 Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý Trung ương Các dự án thủy lợi

- Địa chỉ: 23 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 043 9350073/ 043 8242372.

2. Tên dự án: Tăng cường quản lý thủy lợi và Cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (103 đ)

Giá trúng thầu (103 đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 02/ĐT-HD: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy bơm, động cơ và tủ điện.

ICB

 20.714.173

 18.800.000

 Công ty Cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương.

 49/QĐ-CPO-TĐ, ngày 25    tháng 02 năm 2014.

Chức danh phê duyệt: Ông Trần Quang Hoài -  Trưởng ban.

 Trọn gói

 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

 

 

 

Các tin tức khác: