Thông báo số 1655/CPO-ADB5 ngày 10/09/2014 về việc kết luận cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện công tác xây lắp Tiểu dự án Trạm bơm Nghi Xuyên tháng 8/2014 và kế hoạch thực hiện 2014
12/09/2014 15:04:42

Ngày 06 tháng 09 năm 2014 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi đã tổ chức cuộc họp giao ban với các đơn vị Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công.

Nội dung Thông báo chi tiết theo file đính kèm sau đây: