Hội thảo tập huấn Chương trình hành động về “Quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia-PIM”
Ban Quản lý Trung ương các Dự án thủy lợi (CPO) tổ chức Hội thảo tập huấn Chương trình hành động về “Quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia-PIM” thuộc ADB5, cho tỉnh Hưng Yên.
Lớp tập huấn: Về An toàn lao động và Vệ sinh môi trường các Tiểu Dự án Trạm Bơm: Nghi Xuyên, Liên Nghĩa, Chùa Tổng.
Ngày 30/72014, Ban CPO phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hưng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện công tác An toàn lao động ( ATLĐ) và Vệ sinh Môi trường ( VSMT) cho toàn cán bộ, công nhân tham gia và tiếp tục tập huấn về công tác ATLĐ và VSMT các Tiều Dự án ( TDA) trạm bơm: Nghi Xuyên, Liên Nghĩa, Chùa Tổng.
Bài giảng đào tạo đấu thầu từ 14/06/2012 đến 18/06/2012
Từ 14/06/2012 đến 18/06/2012, Ban quản lý dự án ADB5 tổ chức đào tạo đấu thầu cho cán bộ dự án
Quyết định 1268/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/05/2012 về việc Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Chương trình đào tạo tổng thể giai đoạn II dự án "Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông" (ADB5), Khoản vay số 2636-VIE (SF)
Bảng tổng hợp đào tạo dự án Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông - ADB5 - 2636-VIE(ADB5)
Nội dung chi tiết Chương trình đào tạo tổng thể dự án tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)
1 2 Last