THÔNG TIN BÁO CÁO
Dự án tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thuỷ nông (ADB5)
Năm Quý
Nhà tài trợ
F1-Profile F11-Bidding Results
F2-Progress F12-Contracts
F3-Convenants F13-RAP
F4-ODA Funds F14-RAP Monitoring
F5- Impress Account F15-RAP Implementation
F6-Counterpart Funds F16-RAP Expenditure
F7- Procurement Plan F17-Env Plan
F8-Packages F18-Env Implementation
F9-Prequalification F19-Logframe
F10-Bidding F20-Activities