Trong thời gian từ ngày 14/4 tới ngày 05/5/2014, đoàn phối hợp Đánh giá giữa kỳ dự án đã đi thăm 3 tỉnh dự án và làm việc với Bộ NN&PTNT, các Sở NN&PTNT, CPO/CPMU, các PMU để đánh giá tiến độ thực hiện dự án
Aide memoire for ADB5 - Biên bản ghi nhớ ký ngày 09/03/2012 thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Aide memoire for ADB5 - Biên bản ghi nhớ ký ngày 11/10/2011thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Aide memoire for ADB5 - Biên bản ghi nhớ ký ngày 04/04/2011thuộc dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
Báo cáo Mission ngày 21/03/2011, dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi vad cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
RRP_VN_Main Text_final - Báo cáo và Kiến nghị của Chủ tịch Ngân hàng lên Ban Giám đốc Ngân hàng, lập ngày 8/9/2010 cho Dự án " Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông (ADB5)"
1 2 Last