Đang duyệt : Trang chủ

Yêu cầu bảy tỏ quan tâm (Lựa chọn công ty tư vấn theo hình thức CQS của WB) gói thầu C1:A4 "Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai"
Ngày 02/06/2016 14:07:10

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM
Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5)

Khoản vay/Khoản tín dụng/Khoản viện trợ số: Cr.5139-VN

Tên nhiệm vụ: Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Số tham chiếu: C1-A4

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 5139-VN của Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới/WB) để tài trợ cho Dự án Quản lý thiên tai (WB5), và dự định sẽ dùng một phần kinh phí để chi trả cho các chi phí hợp lệ của dịch vụ tư vấn này. Mô tả dự án và dịch vụ tư vấn như sau:

Dự án Quản lý thiên tai (Dự án VN-Haz/WB5) vay vốn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) theo Hiệp định Tín dụng số 5139-VN ngày 13/09/2012. Dự án bao gồm 5 Hợp phần nhằm hỗ trợ việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở một số tỉnh duyên hải miền Trung theo phương thức tiếp cận theo lưu vực sông. (i) Hợp phần 1: Tăng cường thể chế, hệ thống thông tin và quy hoạch trong quản lý rủi ro thiên tai; (ii) Hợp phần 2: Tăng cường năng lực hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm; (iii) Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; (iv) Hợp phần 4: Hỗ trợ đầu tư ưu tiên, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; (v) Hợp phần 5: Quản lý dự án, giám sát và đánh giá.Dự án sẽ được thực hiện trên địa bàn 10 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

Dịch vụ tư vấn thuộc Hợp phần 1 của dự án. Mục tiêu chính là xây dựng và ban hành “Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai” cho địa phương, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác nhằm:

- Hướng dẫn các biện pháp cơ bản để địa phương, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác xây dựng phương án ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp và sát với tình hình thiên tai thực tế của từng địa phương và phải đảm bảo các nội dung chính theo quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Phòng, chống thiên tai;

- Chủ động trong phòng ngừa thiên tai, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra;

- Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của các tổ chức, cá nhân; nâng cao khả năng phối hợp và hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền các cấp;

- Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp, chỉ đạo điều hành tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai;

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực của dự trữ quốc gia, kinh phí dự phòng hằng năm từ ngân sách nhà nước, Quỹ phòng, chống thiên tai và đóng góp tự nguyện của tổ chức cá nhân trong phòng ngừa thiên tai;

- Phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai cần được xây dựng một cách khoa học và khả thi, phù hợp với thực tế và bám sát, tuân thủ theo Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản pháp luật có liên quan khác có liên quan.

Nhiệm vụ chính của dịch vụ tư vấn như sau:

          1. Xác định các bên liên quan, xây ương về phòng, chống thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương, Cục Phòng, chống thiên tai và Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai của Tổng cục Thủy lợi, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xác định mức độ rủi ro đã xảy ra;  cùng với các tổ chức phát triển và viện trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước đang làm việc trong lĩnh vực  phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam trong quá trình thực hiện để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Điều tra, thu thập, tổng hợp các tài liệu, phân tích đánh giá về các loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai có khả năng xảy ra tại địa phương và lĩnh vực quản lý trên phạm vi cả nước phục vụ “Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai”. Tài liệu được thu thập phải dựa trên những tài liệu, kinh nghiệm và điều kiện trong nước, kế thừa các sản phẩm về các loại hình thiên tai và bản đồ rủi ro từ tiểu hợp phần hai (ii) và ba (iii) trong hợp phần 1; tham khảo kinh nghiệm quốc tế về giảm nhẹ và quản lý thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, các nhóm dễ bị tổn thương. Lưu ý cập nhật các loại hình thiên tai trong bối cảnh có sự gia tăng tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam.

          3. Dự thảo nội dung “Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai”.

          4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về “Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai”.

          5. Xây dựng dự Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ theo quy định bày tỏ sự quan tâm của mình đối với dịch vụ tư vấn nêu trên. Các Tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin cho thấy mình có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ bằng cách cung cấp bản mô tả về công ty, năng lực liên quan đến dịch vụ, tài liệu đề cương tham chiếu của các dịch vụ tương tự, kinh nghiệm trong điều kiện tương tự, và sự sẵn có đội ngũ chuyên gia với kỹ năng thích hợp.

           6. Trong trường hợp có sự điều chỉnh về cấp độ rủi ro thiên tai thì cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

          Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5)– Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh rằng họ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu và kinh nghiệm liên quan đến thực hiện các dịch vụ tư vấn. Tiêu chuẩn đánh giá danh sách ngắn của đơn vị tư vấn xem chi tiết xem tại: http://cpo.vn/yeu-cau-bay-to-quan-tam-lua-chon-cong-ty-tu-van-theo-hinh-thuc-cqs-cua-wb-goi-thau-c1a4-huong-dan-xa_n2681.aspx.

Đơn vị tư vấn quan tâm cần chú ý khoản 1.9 trong Sổ tay hướng dẫn của WB Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers. (download: http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/278019-1308067833011/Consultant_GLs_English_Final_Jan2011.pdf ).

Tư vấn có thể liên kết với các đơn vị tư vấn khác để tăng cường năng lực.

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương pháp tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS), tuân theo các yêu cầu quy định tại Hướng dẫn tư vấn của WB nêu trên.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng hình thức dạng văn bản (01 bản gốc và 03 bản chụp) tới địa chỉ dưới đây [đến nộp trực tiếp, hoặc chuyển bằng thư tín, hoặc fax hoặc thư điện tử] không muộn hơn 09h00 (giờ Hà nội), ngày 21 tháng 6 năm 2016.

          Tư vấn quan tâm có thể biết thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ dưới đây trong giờ làm việc, từ 8h00 sáng đến 16h45 chiều (giờ Hà nội) các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Ban Quản lý dự án WB5/ Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi

Địa chỉ: Số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84)439260106

Fax: (84) 438242372

E-mail: cpowb5@gmail.com

Tiêu chí đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

I

Yêu cầu về năng lực

40

1

Có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc, phần cứng và phần mềm để đảm bảo tính sẵn sàng chủ động thực hiện dịch vụ tư vấn

10

2

Có năng lực tài chính hiện tại là lành mạnh (chứng minh thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc, báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận trong 3 năm trở lại đây), phải đạt yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

10

3

Huy động đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về các lĩnh vực: quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng phương án, thể chế, khí tượng thủy văn, phát triển cộng đồng, tài chính, cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu.

20

II

Yêu cầu về kinh nghiệm

60

1

Có 7 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý thiên tai, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển.

20

2

Có kinh nghiệm thực hiện 03 hợp đồng liên quan đến tăng cường năng lực thể chế trong quản lý thiên tai

15

3

Có kinh nghiệm trong tổ chức hội thảo, có khả năng phối hợp tốt với các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ

10

4

Có kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn có nguồn vốn ODA, ưu tiên các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ.

10

5

Có hiểu biết về đặc điểm, vùng địa lý, phân vùng thiên tai của Việt Nam

5

 

Tổng

100

 

Phương pháp đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm như sau: Xuất sắc: đạt 100% điểm tối đa, Rất tốt: đạt 90% điểm tối đa, Tốt: 80% điểm tối đa, Trung bình: 70% điểm tối đa, dưới Trung bình: 50 % điểm tối đa.

 

 

 

 

 
  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập