Đang duyệt : Trang chủ

THƯ MỜI QUAN TÂM (GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HSQT)
Ngày 21/09/2017 13:23:41

 

 

VIỆT NAM

DỰ ÁN CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (P153544)

Tín dụng số: Cr-5845-VN

 

Tên gói thầu: Quản lý môi trường

Ký hiệu gói thầu: PMU10-CS-CQS-01

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động tư vấn quản lý môi trường với mục tiêu thực hiện giám sát các kế hoạch quản lý môi trường và xã hội cho Tiểu dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, nội dung chi tiết tại đề cương tham chiếu TOR của gói thầu.

Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 mời các đơn vị tư vấn có đủ tư cách hợp lệ (“tư vấn”) bày tỏ quan tâm của mình đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các tư vấn quan tâm cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về tổ chức tư vấn, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà Tư vấn đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

  1. Kinh nghiệm chung: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên doanh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn; Đơn vị tư vấn cần có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường với ít nhất 03 dự án ODA tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB, đã tham gia giám sát thực hiện các kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP)  ít nhất 02 dự án.
  2. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến quản lý môi trường cho các dự án; số lượng hợp đồng tương tự (có các tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên doanh) hoặc tư vấn phụ.
  3. Kinh nghiệm vùng địa lý:  Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu của WB về Lựa chọn và thuê tuyển tư vấn trong khuôn khổ các khoản vay của IBRD, các khoản Tín dụng và Viện trợ không hoàn lại của IDA được thực hiện bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện trước 10:00 ngày 2/10/2017.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Lê Hồng Linh – Giám đốc Ban;

Số 11, đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: +84 2923 834 703;

Fax: +84 2923 830 849;

Địa chỉ thư điện tử: pmu10.icrsl@gmail.com

 

Lưu ý:

+ Nhà thầu nào cần tham khảo Đề cương tham chiếu TOR (bản dự thảo) để lập hồ sơ quan tâm. Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0988 136 737 (Ô. Trung).

+ Các nhà thầu đã nộp hồ sơ quan tâm hợp lệ lần đầu thì không phải nộp hồ sơ quan tâm tại lần gia hạn này.

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập