Đang duyệt : Trang chủ

THƯ MỜI QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN)
Ngày 17/04/2018 13:19:26

Loại thông báo

Dự án thực

TBMST

20180437232 - 00

Dạng thông báo

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

Tên gói thầu

Giám sát Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 Tiểu dự án năm đầu

Tên dự án

Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tên bên mời thầu

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Địa điểm bán/phát hành hồ sơ

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi, 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tỉnh / thành phố

Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực đấu thầu

Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Tuyển chọn dựa trên năng lực (CQS)

 Nguồn vốn

Vay Ngân hàng Thế giới (WB)

Thời gian bán/phát hành hồ sơ

Từ ngày 17/04/2018 08:00 đến ngày 03/05/2018 16:00

 

 

THƯ MỜI QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

 

VIỆT NAM

Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Tín dụng số: Cr-5845-VN

Tên gói thầu: Giám sát Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho 04 Tiểu dự án năm đầu

Ký hiệu gói thầu: CPMU-CS-CQS-02

 

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và dự kiến sử dụng một phần kinh phí để huy động tư vấn Giám sát Kế hoạch quản lý môi trường cho 04 Tiểu dự án năm đầu với mục tiêu là xem xét việc tuân thủ các Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMPs) của 04 tiểu dự án đầu tiên của các nhà thầu thi công. Tư vấn cũng sẽ hỗ trợ CPMU xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường, đưa ra các khuyến nghị để điều chỉnh và xây dựng năng lực cho các đơn vị liên quan trong giai đoạn thực hiện, giám sát việc thực hiện ESMP của Nhà thầu thi công trong cả giai đoạn xây dựng và vận hành  của các tiểu dự án phù hợp theo Khung Quản lý môi trường và Xã hội đã được phê duyệt.

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm đến việc cung cấp Dịch vụ. Tư vấn quan tâm  cần phải cung cấp thông tin chứng minh năng lực thực hiện Dịch vụ của mình, bao gồm thông tin mô tả chung về hãng, các năng lực liên quan đến các dịch vụ tương tự mà hãng đã thực hiện, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong điều kiện tương tự và năng lực phù hợp của đội ngũ nhân sự. Tiêu chuẩn để đánh giá danh sách ngắn bao gồm:

  1. Kinh nghiệm chung: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến chứng nhận/quyết định thành lập và kinh nghiệm liên quan của công ty (hoặc các thành viên trong trường hợp liên doanh); Lĩnh vực kinh doanh chính và số năm từ khi thành lập, quy trình nâng cao chất lượng dịch vụ; Tổ chức và quản lý nhóm tư vấn; Đơn vị tư vấn cần  có ít nhất 05 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn về chính sách an toàn môi trường; đã thực hiện 05 dịch vụ tư vấn liên quan đến đánh giá tác động môi trường, giám sát độc lập về môi trường trong đó có ít nhất 02 dự án của WB/ADB/JICA hoặc các nhà tài trợ khác.
  2. Kinh nghiệm tương tự: Tư vấn cần cung cấp thông tin liên quan đến năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý của công ty có liên quan đến giám sát thực hiện chính sách an toàn về môi trường cho các dự án; số lượng hợp đồng tương tự (có các tài liệu hỗ trợ như giấy chứng nhận hoàn thành) mà công ty đã tham gia với vai trò tư vấn chính (độc lập hoặc thành viên của liên doanh) hoặc tư vấn phụ. Các hợp đồng tương tự được định nghĩa là các hợp đồng liên quan giám sát thực hiện chính sách an toàn về môi trường có tính chất, phạm vi công việc và tính phức tạp tương tự.
  3. Kinh nghiệm vùng địa lý: Kinh nghiệm thực hiện các dự án tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là lợi thế.

Tư vấn quan tâm cần chú ý tham khảo nội dung tại đoạn 1.9 trong tài liệu của WB về Hướng dẫn Tuyển chọn và thuê tuyển tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới  tháng 1/2011, điểu chỉnh tháng 7/2014, quy định chính sách của WB về xung đột lợi ích.

Tư vấn có thể liên kết với các công ty khác dưới hình thức liên doanh hoặc tư vấn phụ để nâng cao năng lực của Tư vấn.

Tư vấn được lựa chọn theo phương thức đấu thầu “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)”, quy định tại Hướng dẫn lựa chọn tư vấn của WB.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận đề cương tham chiếu cho dịch vụ tư vấn, vui lòng liên hệ đến địa chỉ dưới trong giờ hành chính, từ 08:00 đến 17:00 giờ.

Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chỉ được cung cấp dưới đây qua thư tín trực tiếp, hoặc qua thư điện tử trước 16:00 ngày 03/5/2018

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Ông Nguyễn Đình Hậu – Giám đốc Dự án ICRSL;

Số. 23, Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tex: +84 24 39345296

Fax: +84 24 38242372

Địa chỉ thư điện tử: mard.icrsl@gmail.com

 

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập