Đang duyệt : Trang chủ

Tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam.
Ngày 29/10/2013 08:14:07

Theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam, báo cáo thực hiện theo 2 nguyên tắc:
 

 

Thứ nhất, thực hiện thu thập số liệu và báo cáo thường niên từ năm 2013 đến hết năm 2015 về tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện cụ thể của Việt Nam trên cơ sở Bộ chỉ số về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Thứ hai, thực hiện lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kế hoạch phát triển hàng năm, 5 năm của các Bộ, ngành có liên quan.

Quyết định cũng ban hành Bộ chỉ số về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam, gồm 8 mục tiêu sau: (i) Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; (ii) Phổ cập giáo dục tiểu học; (iii) Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ; (iv) Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; (v) Tăng cường sức khỏe bà mẹ; (vi) Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác; (vii) Đảm bảo bền vững về môi trường; (viii) Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển.

Bên cạnh 8 mục tiêu trên, có 6 mục tiêu phát triển bổ sung của Việt Nam, gồm: (i) Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người nghèo, cộng đồng nghèo và xã nghèo; (ii) Tạo việc làm; (iii) Giảm khả năng dễ bị tổn thương, tăng cường hệ thống an sinh xã hội hỗ trợ nhóm dân số nghèo và yếu thế; (iv) Phát triển văn hóa, thông tin, cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân; (v) Nâng cao mức sống, bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; (vi) Tăng cường cải cách hành chính và cung cấp kiến thức pháp lý cho người nghèo.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính Phủ giao: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của quốc gia, của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kế hoạch phát triển hàng năm, 5 năm của các Bộ, ngành có liên quan. Các Bộ, cơ quan liên quan; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập, tổng hợp thường niên số liệu đối với các chỉ số được phân công; gửi báo cáo tổng hợp và số liệu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 5 mục tiêu/chỉ số sau: (1) Diện tích và tỷ lệ che phủ rừng; (2) Tỷ lệ đất mặt nước nuôi trồng thủy, hải sản được bảo vệ; (3) Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch; (4) Tỷ lệ người nghèo nhận được sự hỗ trợ về các dịch vụ sản xuất; (5) Tỷ lệ xã có đội ngũ nhân viên phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo./

Nguồnvukehoach.mard.vn

  In trang     Đầu trang

Các tin tức khác:

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập