Đang duyệt : Trang chủPhòng thẩm định chế độ dự án

      Phòng Thẩm định chế độ, dự toán

Phòng Thẩm định chế độ, dự toán: thực hiện chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban trong công tác thẩm định chế độ, dự toán. Phòng có nhiệm vụ:

1) Chủ trì tổ chức thẩm định, thẩm tra về kỹ thuật, chế độ định mức, dự toán của các hạng mục công việc, gồm: khảo sát thiết kế, dịch vụ tư vấn, dịch vụ đào tạo, chi phí quản lý và các dịch vụ khác do CPO trực tiếp quản lý;

2) Lập Báo cáo thẩm định, thẩm tra về đề cương, dự toán, chế độ các công việc trình Trưởng ban ký quyết định hoặc ký trình Bộ quyết định;

3) Thẩm tra, thẩm định hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

4) Dự thảo các Quyết định phê duyệt và phiếu thẩm định trình Trưởng ban xem xét phê duyệt;

5) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án và các Bộ phận khác để thực hiện các công việc thẩm tra kỹ thuật (thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, thiết kế thi công, dự toán), chế độ định mức và thủ tục xây dựng phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và Hiệp định trong quá trình thực hiện dự án: giai đoạn thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, tổng dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và nghiệm thu thanh toán;

6) Nghiên cứu đề xuất, cập nhật các chế độ chính sách, tiêu chuẩn định mức, thủ tục, quy trình qui phạm về đầu tư xây dựng theo các quy định trong nước và quốc tế để trình Trưởng ban quyết định hoặc trình Bộ quyết định, hướng dẫn và quản lý thực hiện trong nội bộ Ban hoặc trong quản lý dự án;

7) Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản khác có liên quan đến công việc của Phòng và các bộ phận chức năng khác trong Ban;

8) Phối hợp với Phòng Kế hoạch, Tổng hợp để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án mới;

9) Là thành viên của Tổ chuyên gia đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật liên quan;

10) Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

 11) Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập