Đang duyệt : Trang chủ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ 1
Ngày 15/01/2014 15:29:55

Ngày 16/12/2013 ADB đã duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 1:
+ Kênh chính Bắc: KM0 đến KM 588,27

+ Kênh chính Nam: KM58,7 đến KM10+00

(Tài liệu chi tiết được đính kèm dưới đây)

  In trang     Đầu trang

Video

Liên kết

Nhà tài trợ

Thống kê truy cập