THÔNG BÁO MỜI THẦU
20/05/2014 08:51:08

Tên gói thầu: Gói thầu số TV3 – Thí nghiệm mô hình thủy lực. Tên dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 - Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

 - Tên gói thầu: Gói thầu số TV3 – Thí nghiệm mô hình thủy lực.         

 - Tên dự án: Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (JICA2).

 - Nguồn vốn: Vốn đối ứng Trung ương.

 - Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

 - Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 20 tháng 05 năm 2013 đến trước 9 giờ 00, ngày 10 tháng 06 năm 2013 (trong giờ hành chính).

 - Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi, 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0439350072; Fax: 0438242372.

 -  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

 - Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi, số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0439350072; Fax: 0438242372.

 - Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 10 tháng 06 năm 2013.

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 06 năm 2013, tại Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi, số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên