Sổ tay thực hiện dự án của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-BNN-TCTL của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 04/12/2013
Phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư Hợp phần 1 của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 21/2/2013
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hợp phần 2 của Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2683/QĐ-BNN-KHCN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 30/10/2012
1 2 Last