Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của CPMU JICA2
06/10/2014 14:31:01

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của CPMU JICA2 

+ Nhiệm vụ CPMU JICA2:
-    Ban CPMU được sử dụng tài khoản, con dấu của Ban CPO để hoạt động theo quy định của pháp luật; Ban CPMU có văn phòng thường trực đặt tại toà nhà số 23 Hàng Tre - Hà Nội để quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo quy định.
-    Theo dõi và điều phối các đợn vị thực hiện dự án, có trách nhiệm cung cấp các báo cáo định kỳ cho Chủ đầu tư, các đơn vị thuộc Bộ và Nhà tài trợ.
-    Thực hiện quản lý Tư vấn quốc tế của dự án, điều phối, lập kế hoạch, báo cáo, giám sát và đánh giá dự án cho phần việc của mình quản lý, đảm bảo đáp ứng kịp thời các vấn đề về quản lý tài chính, đấu thầu và chính sách an toàn môi trường và xã hội của Dự án;
-    Điều phối, phối hợp tiến độ giữa Tư vấn Thiết kế và Tư vấn lập mô hình thủy lực, đảm bảo tiến độ giao nộp số liệu đầu vào của Tư vấn mô hình cho Tư vấn thiết kế và tiến độ hoàn thành kiểm tra phương án thiết kế của Tư vấn mô hình theo đúng kế hoạch;
-    Giám sát công tác thực hiện tất cả các hợp phần;
-    Tổ chức đấu thầu và quản lý thực hiện Hợp đồng các gói thầu Tư vấn quốc tế, Tư vấn thí nghiệm mô hình thủy lực, gói thầu EPC, các gói thầu ICB và các trang thiết bị văn phòng cho Ban CPO… theo quyết định phân giao của Bộ;
-    Hỗ trợ công tác thực hiện tại các Hợp phần dự án thông qua hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền;
-    Tổng hợp, cập nhật các báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân dựa trên số liệu đầu vào từ các hợp phần dự án định kỳ theo tháng, Quí, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
-    Tổng hợp kế hoạch vốn, lập và cập nhật kế hoạch vốn để báo cáo Chủ đầu tư đăng ký với Bộ, các cơ quan liên quan và JICA;
-    Phối hợp, cộng tác với cán bộ của Bộ Tài chính và JICA để thẩm tra các giao dịch tài chính;
-    Phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện của các Ban QLDA thành phần theo đúng qui định của Chính phủ và Nhà tài trợ, đảm bảo đáp ứng tiến độ đã thỏa thuận giữa Chính phủ và Nhà tài trợ, chất lượng yêu cầu và thẩm mỹ cao;
-    Thực hiện công tác giám sát và đánh giá (M&E) dự án; 


+ Cơ cấu tổ chức  CPMU JICA2:
Cơ cấu tổ chức của CPMU gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán và các chức danh khác của dự án. Số lượng và cơ cấu vị trí việc làm theo Quyết định số 1284/QĐ-BNN- TCCB ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và Quyết định của Trưởng Ban CPO về việc điều động nhân sự và phân công nhiệm vụ cho các thành viên CPMU. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh, bổ sung cơ cấu hoặc số lượng các chức danh của dự án, Ban CPMU có trách nhiệm báo cáo Ban CPO trình Bộ NN&PTNT xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
- Giám đốc CPMU do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Quyết định. Nhiệm vụ của Giám đốc CPMU được quy định tại Điều 3 Quyết định số 1284/QĐ-BNN- TCCB ngày 06/6/2013; 
 Nhiệm vụ của giám đốc CPMU: Được xin ý kiến với các Chủ đầu tư, trả lời hoặc tham gia các ý kiến với PPMU về những vấn đề có liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ dự án; Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung họp định kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo dự án, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án theo mục tiêu, kết quả dự án đã được Bộ phê duỵêt; Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban - Ban CPO phân công.
- Phó Giám đốc CPMU: Theo dõi, chỉ đạo thực hiện dự án theo từng lĩnh vực được Giám đốc CPMU phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc CPMU và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ theo uỷ quyền của Giám đốc CPMU và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Kế toán CPMU: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CPMU và sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ kế toán của Phòng Tài chính, kế toán, Ban CPO quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của CPO đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Chịu trách nhiệm về các số liệu kế toán trong báo cáo quyết toán thuộc trách nhiệm của CPMU gồm: lập báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm về tình hình sử dụng vốn của CPMU và tổng hợp toàn dự án theo quy định của nhà nước và nhà tài trợ; thực hiện, kiểm tra việc giải ngân; tổng hợp báo cáo quyết toán toàn dự án theo quy định của dự án, chế độ hiện hành của nhà nước và yêu cầu của nhà tài trợ. Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho cán bộ kế toán các PPMU về công tác tài chính, kế toán dự án. Phối hợp với các bộ phận Kế hoạch, Môi trường, tái định cư, Thẩm định để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ dự án; phối hợp với cơ quan kiểm toán và kiểm toán nội bộ của dự án để thực hiện việc kiểm toán tại CPMU và toàn bộ 7 CPMU theo quy định; lập kế hoạch tài chính và vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ cho các hoạt động quản lý dự án theo quy định; lập báo cáo tài chính hàng năm của CPMU và tổng hợp báo cáo tài chính năm toàn dự án, báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban CPMU giao.
- Các chức danh khác trong Ban CPMU : do Giám đốc CPMU phân công phù hợp với từng vị trí công việc theo bản mô tả vị trí làm việc.