Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ an; Ban Quản lý dự án Nghệ an (CPMU)
07/10/2014 09:22:01

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ an; Ban Quản lý dự án Nghệ an (CPMU)

Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ an và Ban Quản lý dự án Nghệ an (CPMU)
a)    Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ an:
Sở NN&PTNT Nghệ An là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn. Sở là Chủ đầu tư Hợp phần 1, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiến độ chất lượng và các thủ tục xây dựng cơ bản  cho Hợp phần 1 của dự án. NN&PTNT chịu sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ NN&PTNT.
-    Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện dự án trên cơ sở quyết định của cơ quan chủ quản. Thành lập Ban QLDA, uỷ quyền thay mặt Chủ đầu tư quản lý, thực hiện dự án. Phạm vi ủy quyền cho Ban QLDA phải được quy định tại Quyết định thành lập Ban quản lý dự án hoặc tại các văn bản ủy quyền cụ thể của Chủ đầu tư dự án.
-    Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tài trợ cho Hợp phần I từ khi thực hiện đầu tư đến khi đưa dự án vào khai thác sử dụng.
-    Lập và trình Cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch thực hiện hợp phần I hàng năm để làm cơ sở phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn hàng năm của Cơ quan chủ quản. Riêng đối với vốn đối ứng do tỉnh bố trí, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc lập, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn hàng năm.
-    Xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng Quý, phục vụ cho công tác điều hành, giám sát và đánh giá dự án.
-    Tổ chức lựa chọn Nhà thầu, ký và quản lý Hợp đồng, tổ chức thẩm định phê duyệt theo quyết định phân giao của Bộ.
-    Thực hiện công tác đấu thầu với vai trò của Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và qui định của Nhà tài trợ: thẩm định, quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Kết quả đấu thầu do Ban QLDA trình.
-    Giám sát việc thực hiện các hợp đồng và xử lý các vi phạm hợp đồng.
-    Phối hợp với UBND các huyện có dự án tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế cụ thể về ODA.
-    Thực hiện giám sát và đánh giá dự án nhằm đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra.
-    Chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và các sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý và thực hiện dự án gây thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả chung của dự án.
b)    Nhiệm vụ và quyền hạn của PMU Nghệ an (NAPMU): 
-    Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng năm, trình DARD xem xét và báo cáo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
-    Hỗ trợ DARD trong công tác chuẩn bị thực hiện và thực hiện dự án;
-    Tham gia, phối hợp chặt chẽ quá trình lựa chọn Nhà thầu các gói thầu do CPO chủ trì, bao gồm: gói thầu tư vấn quốc tế “Thiết kế chi tiết và giám sát dự án”, “Thí nghiệm mô hình thủy lực”, “Thẩm tra thiết kế chi tiết” và các gói thầu đấu thầu theo hình ICB, EPC.
-    Thay mặt Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đấu thầu, kết quả đấu thầu từ Ban CPO, tổ chức thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng các gói thầu đấu thầu theo hình ICB, EPC.
-    Tổ chức lựa chọn Nhà thầu các gói thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng các gói thầu còn lại (tư vấn, xây lắp, chi khác, đào tạo, …);
-    Phối hợp với Ban CPMU để thực hiện các gói thầu Tư vấn Thiết kế chi tiết và giám sát thực hiện dự án, Tư vấn thí nghiệm mô hình thủy lực. các gói thầu xây lắp ICB, EPC theo phân giao của Bộ; 
-    Thực hiện giải ngân, quản lý tài chính và tài sản dự án, kiểm toán dự án hàng năm và khi kết thúc dự án;
-    Thực hiện công tác theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện dự án;
-    Chuẩn bị để Chủ dự án nghiệm thu và bàn giao các kết quả đầu ra của dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án;
-    Phối hợp với UBND các huyện có dự án tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế cụ thể về ODA.
-    Tập hợp, phân loại, lưu trữ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến Dự án theo quy định của pháp luật và Nhà tài trợ.
-    Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định Việt Nam và phù hợp với các quy định của Nhà tài trợ.
-    Tổ chức, quản lý, điều hành triển khai thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Dự án đầu tư đã được phê duyệt, Điều ước cụ thể về ODA ký kết với nhà tài trợ và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. 
-    Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của của CPO và Bộ NN & PTNT và cấp có thẩm quyền.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ dự án giao.